Lista wymaganych dokumentów ustalana jest indywidualnie z zamawiającym wycenę. Poniżej zamieszczono typowe/poglądowe zestawienie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyceny określonych rodzajów nieruchomości.

Nieruchomość lokalowa:

– numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis)
– akt nabycia nieruchomości
– kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli lokal jest sprzedawany
– inwentaryzacja (np. szkic, rzut)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

– przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
– zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu
– numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis) – jeżeli jest założona
– inwentaryzacja (np. szkic, rzut)

Budynek mieszkalny:

– wypis z rejestru gruntów
– kopia mapy ewidencyjnej
– akt nabycia nieruchomości
– numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis)
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia budynku do użytkowania
– projekt budowlany
– kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana
– kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji (rynek pierwotny)

Działka niezabudowana:

– akt nabycia nieruchomości
– numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis)
– wypis z rejestru gruntów
– kopia mapy ewidencyjnej
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana

Nieruchomość komercyjna:

– lista dokumentów ustalana indywidualnie po dokonaniu oględzin

W przypadku braku dokumentów na życzenie klienta w ramach naszej usługi pozyskujemy potrzebne dokumenty oraz wykonujemy inwentaryzację nieruchomości.