Księgi Rachunkowe  |  Książka Przychodów  |  Kadry i Płace  |  Rozliczenia Ryczałtowe
Karta Podatkowa  |  Inne usługi

 

Księgi Rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • pomoc w tworzeniu polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • wyliczanie należnych podatków (VAT, PIT, CIT)
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa polskiego
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres bieżącego roku obrachunkowego
 • sporządzanie wniosków aktualizujących i zgłoszeniowych do KRS
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

 

Książka Przychodów

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja przebiegu pojazdu
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • sporządzanie zeznania podatkowego na koniec roku obrachunkowego
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres bieżącego roku obrachunkowego
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

 

Kadry i Płace

 • sporządzanie list płac pracowników etatowych
 • kalkulacja miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • wyliczanie comiesięcznych składek do ZUS oraz przygotowywanie i przekazywanie deklaracji do ZUS
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • przekazywanie do ZUS dokumentacji dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
 • sporządzenie rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie imiennych deklaracji RMUA
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie regulaminu wynagradzania
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, aneksów, informacji o warunkach zatrudnienia
 • ewidencja czasu pracy
 • monitoring badań lekarskich i szkoleń bhp
 • sporządzanie skierowań na badania lekarskie
 • ewidencja i rozliczanie urlopów
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie i rozliczanie delegacji służbowych

 

Rozliczenia Ryczałtowe

 • ewidencjonowanie przychodów
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja przebiegu pojazdu
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • sporządzanie zeznania podatkowego na koniec roku obrachunkowego
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres bieżącego roku obrachunkowego

 

Karta Podatkowa

 • sporządzenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w danym roku podatkowym (PIT-16A)
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT

 

Inne usługi

 • pomoc w założeniu i likwidacji działalności gospodarczej
 • wykonywanie analiz finansowo-księgowych